วัดป่าพันลำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

วัดป่าพันลำ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ติดกับแม่น้ำโขง อยู่ที่พื้นที่ของบ้านพันลำ หมู่ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ปัจจุบันมี พระอาจารย์สมบัติ สัมปัตติธารโก เป็นเจ้าอาวาส

วิทยุออนไลน์ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม (เสียงธรรมเพื่อขีวิต)

กดปุ่มเพลย์เพื่อรับฟัง

พระอาจารย์สมบัติ สัมปัตติธารโก (ทองกุล)

พระอาจารย์สมบัติ ปัจจุบันคือผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน เกิด วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๐๙ ที่บ้านศิริพร ตำบลไคสี อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เป็นบุตรคนที่ ๗ ในจำนวน ๘ คน ของคุณพ่อเทียม - คุณแม่พร ทองกุล ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา-ทำไร่ การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักวัดบุพพราชสโมสร พ.ศ. ๒๕๔๔ สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นโท สำนักวัดบุพพราชสโมสร พ.ศ. ๒๕๔๕ สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักวัดบุพพราชสโมสร พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน วัดป่าบ้านพันลำ ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย * พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม คลื่น ธรรมะและประชาชน FM ๘๘.๗๕ Mhz. (เสียงธรรมเพื่อชีวิต)

วัดป่าพันลำ ปัจจุบัน

ปัจจุบัน วัดป่าพันลำ มีพระอาจารย์ สมบัติ สัมปัตติธารโก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นเจ้าอาวาส และ ที่วัดมีการจัดฝึกอบรม ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานสำหรับผู้ที่สนใจอยู่เป็นประจำ ซึ่งบรรยากาศภายในวัดเป็นพื้นที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภายในวัด เต็มไปด้วยร่มไม้ใหญ่ๆ นาๆชนิด ที่ให้ร่มเงา และเงียบสงบเป็นอย่างมาก

มูลนิธิธรรมะเพื่อชีวิต

ภายในวัดป่าพันลำ ยังมีการจัดตั้ง มูลนิธิธรรมะเพื่อชีวิต อยู่ภายในวัด เพื่อบริหาร และ เป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมะแก่สาธุชนทั่วไป ที่สนใจ ชื่อ มูลนิธิธรรมะเพื่อชีวิต (Dhamma for life foundation) โดยการจัดตั้ง มูลนิธิในครั้งนี้ มีจุดประสงค์หลักดังนี้ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ (๑) เพื่อการเผยแผ่ บำรุง ส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมะของพระพุทธศาสนา (๒) เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบำรุงรักษา ดูแลพระภิกษุสามเณร แม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ช่วยงานศาสนา (๓) เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติธรรมและเครื่องมืออุปกรณ์ การทำงาน การเผยแผ่ของศาสนา (๔) เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลและสาธารณประโยชน์ที่ดีงามของศาสนาและสังคม (๕) เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่ พระภิกษุสามเณร แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรมและนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีประพฤติดี (๖) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วิทยุออนไลน์ วัดป่าพันลำ